Using a Sumitsubo

Using a Sashigane

Using a Ryoba Nokogiri

Using a Nomi

Types of Kanna

Sori-Dai Kanna

Kiwa Kanna

Mentori Kanna

Syakuri Kanna

Wakitori Kanna

Demaru Kanna

Uchimaru Kanna

Kiwa Demaru Kanna

Sharpening the blade of a Kanna

Step 1: Flattening the back of the blade.

Step 2: Sharpening the bevel of the blade.

Step 3: The final finishing of the bevel

Setting up a Kanna