Using Japanese Woodworking Tools (Videos)

Using a Sumitsubo Using a Sashigane Using a Ryoba Nokogiri Using a Nomi Types of Kanna Sori-Dai Kanna Kiwa Kanna Mentori Kanna Syakuri Kanna Wakitori Kanna Demaru Kanna Uchimaru Kanna Kiwa Demaru Kanna Sharpening the blade of a Kanna Step … Continue reading Using Japanese Woodworking Tools (Videos)